Header en Navigatie Home Diensten Nieuwsbrief Links Contact

Welkom

Pultrum Advies & Administratie onderscheidt zich vooral in duidelijkheid, veelzijdigheid en toewijding. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact met onze cliënten.
Wij zien onszelf als aanspreekpunt bij uitstek. Wij signaleren, adviseren en denken met u mee over alle zaken rondom uw bedrijf.

Zoeken op:
Verbetering faillissementswet verhoogt overlevingskansen
Bedrijven met betalingsproblemen maken meer kans op een succesvolle reorganisatie als de rechten van schuldeisers opgeschort worden. Om het management van een bedrijf tijdig surseance aan te laten vragen, is het belangrijk dat zij zeggenschap behouden na uitstel van betaling. Dit staat in het onderzoek ‘In vier stappen naar efficiëntere faillissementswetgeving’ van het Centraal Planbureau dat op 16 januari is gepubliceerd. Lees verder...
Eerste resultaten proefprocedures box 3-heffing
Rechtbank Breda heeft als eerste uitspraak gedaan in twee proefprocedures over de hoogte van het forfaitaire rendement van 4% over spaargeld. In beide gevallen werd het beroep ongegrond verklaard. Lees verder...
2016 normaal cao-seizoen
In de laatste maand van 2016 kwamen 15 nieuwe cao’s tot stand. De gemiddelde afgesproken loonstijging in die cao’s is 1,48%. Dat is net onder het jaargemiddelde van 1,5%. In 2016 verliepen in totaal 443 cao’s. Daarvan zijn 317 cao’s – 72% – daadwerkelijk al in 2016 vernieuwd. Procentueel is dat evenveel als in vorige jaren. Volgens werkgeversvereniging AWVN was 2016 een ‘gewoon’ cao-seizoen dat zonder noemenswaardige problemen is verlopen. Het aantal conflicten en het aantal stakingsdagen bleef laag, het aantal afgesloten cao’s normaal. Lees verder...
Regeling ketenbepaling bijzondere functies uitgebreid
Minister Asscher van SZW breidt het aantal functies uit waarbij de ketenregeling bij cao buiten toepassing wordt verklaard. Onlangs zijn daar functies in het primaire onderwijs en podiumkunsten aan toegevoegd. Lees verder...
Voorwaarden voor verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van de herinvoering van de verhoogde schenkingsvrijstelling (Belastingplan 2016) voor de eigen woning, de uitvoeringsregeling schenk- en erfbelasting aangepast. Naast een nieuw artikel 5: Schenking ten behoeve van de eigen woning zijn in de toelichting op deze regeling een aantal voorbeelden opgenomen. Lees verder...
Negatieve waarde renteswap niet ten laste van winst
Menig ondernemer heeft bij financiering in combinatie met een renteswap ter afdekking van het renterisico de nadelige gevolgen ondervonden van de al jaren dalende marktrente. Het treffen van een voorziening door de negatieve waarde van een renteswap ten laste te brengen van de fiscale winst is volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant in strijd met goedkoopmansgebruik. Lees verder...
In 2016 grootste cao-loonstijging sinds 2009
In 2016 zijn de cao-lonen met 1,9% gestegen. Dit is de grootste toename sinds 2009. Ook over het laatste kwartaal van 2016 was de stijging 1,9%. In het derde kwartaal was dat nog 2,1%. Lees verder...
Onderhandelingsresultaat ICT-branche
Vlak voor het afsluiten van het jaar zijn de partijen bij de cao voor de Informatie-, communicatie- en kantoortechnologiebranche (Werkgeversvereniging ICT, De Unie en CNV Vakmensen) tot een onderhandelingsresultaat gekomen voor een nieuwe cao per 1 januari. Lees verder...
Bezwaar tegen privégebruik auto 2016 niet nodig
De Belastingdienst heeft aangegeven dat als ondernemers al eerder bezwaar hebben gemaakt tegen de btw over het privégebruik auto (bijvoorbeeld in 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015) zij voor 2016 niet opnieuw bezwaar hoeven te maken. Het bezwaar voor 2016 wordt automatisch in behandeling genomen. Lees verder...
AFM en DNB verruimen toegang markt
De AFM en DNB verruimen de toegang voor innovatieve diensten tot de markt voor financiële dienstverlening door middel van een nieuwe aanpak, ‘Maatwerk voor Innovatie’. Vanwege de snelle financieel-technologische ontwikkelingen wordt bij het toelaten van nieuwe innovatieve dienstverlening voortaan nadrukkelijk gekeken naar de ruimte die de wetgever biedt bij de naleving van de regels. Ook wordt bestaand beleid opnieuw bekeken en zo nodig aangepast in het licht van de nieuwe ontwikkelingen. Lees verder...

HomeDienstenNieuwsbriefLinksContact

© Pultrum Advies en Administratie 2005